Emisyon Ölçümleri
EMİSYON ÖLÇÜM KAPSAMI
1-
Emisyon Ölçümleri
2-
Peryodik Emisyon Ölçümleri
3-Yanma Verimi Ölçümleri
4-Filtre Performans Testleri
5-Proses Emisyon Kontrol Ölçümleri
6-Baca Şartlarında Organik Gaz ve Buharlara Ait Tam GC/MS Taraması
ANALİZİ YAPILAN PARAMETRELER
Yukarıda verilen Parametreler
1-Standart Yanma Gazları  (CO, O2, CO2 ,SO2 ,NOX  (NO+NO2))
2-
İsilik
3-Hız, Sıcaklık ve Debi
4-Nem
5-Partikül Maddeler (Toz)
6-Uçucu Organik Bileşikler ve Buharlar(VOC- Hidrokarbonlar- Ayrımlı)
7-Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)
8- 
9-Amonyak ve Anonyum Bileşikler (Amonyak Cinsinden)
  
  
  
  

03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği-SKHKKY” Madde-8 Emisyon İznine esas veya Madde-14 “periyodik Emisyon Ölçümleri” Kapsamında Yapılmaktadır.